Naar aanleiding van recente gebeurtenissen in de gemeenteraad

De fractie van Liberaal Bloemendaal betreurt de recente ontwikkeling waarbij in deze tijd van crisis er geen eenheid in de coalitie blijkt te bestaan. Liberaal bloemendaal wil graag een bijdrage leveren om uit de huidige politieke impasse te komen en steunt het streven om tot een stabiel college te komen in Bloemendaal.

Op 20 september 2015 schreef onze fractie voozitter aan de andere fractie voorzitters

Beste mede fractie voorzitters

Naar aanleiding van de concept motie aan de Raad over opvang van vluchtelingen (waarin wij deze problematiek ook naar Raad en bevolking wilden trekken), de berichten in de media en de begrijpelijke reacties van velen (binnen en buiten Bloemendaal) in de afgelopen dagen op de problematiek van de grote instroom van vluchtelingen, het vaststaande feit dat de vluchtelingen zijn toegelaten tot Nederland en derhalve opgevangen moeten worden, heeft de fractie van LB vanmiddag een extra fractie vergadering gehad. Wij weten inmiddels dat het College al een week bezig is met het hebben van diverse contacten en gesprekken, over hoe als lokale overheid om te gaan met deze problemen en daarover te beslissen, blijkbaar voorshands zonder daarbij de bewoners en de Raad voorafgaand aan enige beslissing te raadplegen, dan wel te hebben geraadpleegd.

Wij weten niet met welke partijen het College overleg pleegt of heeft gepleegd.

Wij weten ook dat het College op een gegeven moment een plek voor opvang aangewezen kan krijgen en dat dan zonder voorafgaande betrokkenheid of inspraak van de bewoners.

Wij weten ook van de ervaringen van de opvang van vluchtelingen destijds op het PZ terrein.

Wij weten ook dat het College nog voor de Raadsvergadering aanstaande donderdag hierover een beslissing zou kunnen nemen, zonder voorafgaand aan enig overleg met de bewoners.

Wij zijn van mening dat het College allereerst – voorafgaand aan enige beslissing over opvang – de bewoners moet consulteren en overleg met hen moet hebben!

Wij zijn van mening dat deze aspecten op zo’n kort mogelijke termijn, dus niet op de aanstaande Raad wachtend gezien de urgentie, in een openbare extra Raad besproken moeten worden met het College.

Het is om deze reden dat wij besloten hebben om met spoed een extra openbare Raadsvergadering te vragen, liefst morgen avond, zodat het College kan aangeven wat er tot nu toe is geschied, met wie zij overleg heeft of heeft gehad, wat de “ resultaten “ daarvan zijn en voorts het College kan aangeven hoe en wanneer zij de bewoners voorafgaand aan enige onomkeerbare beslissing daarbij betrekt dan wel wil gaan betrekken en wij zo nodig een motie kunnen indienen om het College te verzoeken dan wel te dwingen eerst dat overleg te hebben met de bewoners alvorens enige onomkeerbare beslissing te nemen! Gaarne verneem ik met spoed wie, welke partij of welk raadslid, ons daarbij, met het verzoeken van een extra Raad morgen, wil steunen en die aanvraag dus mede ondersteunt.

Groet Leonard Heukels Fractie voorzitter Liberaal Bloemendaal

Laatste nieuws 23 december 2014

Persbericht van de fracties van LB en PvdA  in de  Gemeenteraad van Bloemendaal

Beide fracties hebben kennisgenomen van de uitspraak van de Voorzieningen op 23 december, waarvan bijgaand een kopie, ter zake het verzoek van ons tot het schorsen van een besluit tot geheimhouding van stukken aan ons opgelegd door het college van de gemeente Bloemendaal. De rechter heeft dit verzoek afgewezen, hetgeen wij betreuren.

Vooropgesteld geldt dat wij geen kennis hebben genomen van het dossier  en de motivering tot geheimhouding, welke de wethouder onder andere aan fractie voorzitter Heukels heeft toegestuurd.  Verder willen wij opmerken dat het van meet af aan niet onze bedoeling was om namen of andere feiten te weten komen, maar alleen vast gesteld te willen hebben of er daadwerkelijke bedreigingen geuit zijn in die stukken ( welke aan de rechter voorgelegd zijn) aan het adres van ambtenaren van de gemeente, zodat het interview van de wethouder aan het HD op 16 augustus ook daadwerkelijk gebaseerd was op feiten en niet op subjectieve gevoelens.

Ondanks de afwijzing van ons verzoek zijn wij van mening dat de rechter voor ons als raadslid toch een aantal belangrijke uitspraken in dit vonnis heeft gedaan.  Allereerst geeft hij aan dat hij heeft kennisgenomen van de bedoelde mails en de daarin vervatte uitingen en ervaringen van de ambtenaren en dat hij tot geen andere conclusie kan komen dan dat de desbetreffende ambtenaren in ieder geval in subjectieve zin het optreden van bedoelde eigenaren als intimiderend en bedreigend hebben ervaren. 

Voor ons is dat een zeer belangrijk oordeel. De rechter geeft derhalve niet aan dat hij mails in het dossier van de wethouder heeft gelezen/ gezien, waarin expliciet naar voren komt dat de verzenders van de mails bedreigingen hebben geuit aan het adres van ambtenaren. Het is namelijk een groot verschil of een bedreiging ervaren wordt of een bedreiging geuit wordt. Ook het gevoel van intimidatie is subjectief. De rechter bevestigt dat in feite.

De wethouder kan derhalve op grond van dit vonnis niet langer volhouden op grond van die stukken, welke zijn voorgelegd aan de rechter, dat deze verzenders van de mails daadwerkelijk ook bedreigingen hebben geuit. Hierbij is van belang dat de wethouder op een vraag van de rechter ter zitting heeft verklaard dat zij de ambtenaren expliciet gevraagd heeft de vermeende bedreigingen en intimidaties te onderbouwen.

Voor ons is derhalve dit vonnis toereikend om het politieke debat te voeren, ondanks de afwijzing!

Voorts geeft de rechter aan dat er geen sprake is van stukken die van meet af aan openbaar waren en waarop eerst in een later stadium geheimhouding is gelegd.  Daarmee staat voor ons vast dat de weg die wij gevolgd hebben, om naar de rechter te gaan, en onze punten aan de rechter voor te leggen, niet alleen de juiste weg is, maar ook aangeeft dat eigen gedachten over de staat van deze stukken en  de beslissing tot openbaarmaking daarvan op grond van eigen gedachten daarvan, niet aan ons is, maar aan de rechter.

Thera Wolf                          Leonard Heukels
Fractievoorzitter PvdA         Fractievoorzitter Liberaal Bloemendaal

 

 

 

Laatste nieuws 6 november 2014

Erik Rood gekozen als nieuwe partijvoorzitter

Na de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen is er binnen
Liberaal Bloemendaal gesproken over onze interne organisatie.
Door het groeien van onze fractie en door de aanwas van het
aantal actieve leden binnen de partij is er eerder dit jaar besproken
om binnen de partij/fractie geen dubbelfuncties te willen handhaven.
Leo Barendregt  heeft naar aanleiding daarvan aangegeven zijn functie
als voorzitter ter beschikking te stellen en daarbij is namens het bestuur het voorstel gedaan om Erik Rood als nieuwe voorzitter te benoemen.
In de algemene ledenvergadering van 5 november jl. is deze voordracht met algemene stemmen aangenomen.

Laatste nieuws 20 oktober 2014

Geacht college
U hebt met de gemeentesecretaris onlangs een ontslagregeling afgesproken en deze heeft u niet openbaar gemaakt. Voor zover nodig is dit een bezwaarschrift tegen dat besluit  tot het niet openbaar maken daarvan. Het gaat in deze niet om een 'gewone' ambtenaar maar om de gemeentesecretaris die gezien zijn aanspreektitel, directeur, een bepaalde status heeft gekregen of aangemeten heeft gekregen. Teneinde elke commotie over dit soort regelingen te voorkomen verzoek ik u deze regeling met de gemeente secretaris door toezending op korte termijn naar – in ieder geval - onze fractie openbaar te maken met in acht neming van de uitspraak van de Raad van State van 1 oktober jl ( ECLI:NL:RVS:2014:3559).
Met vriendelijke groet
Leonard Heukels
Fractie voorzitter Liberaal Bloemendaal

 

Het gaat niet goed met het weerstandsvermogen van de gemeente Bloemendaal

De reserves worden aangesproken

27 mei 2014

Walter Dubach geïnstalleerd als duo commissielid

Vorige week dinsdagavond 27 mei is Walter Dubach geïnstalleerd als duocommissielid van de gemeenteraad.
Vanwege het feit dat onze fractie van vier naar drie zetels is gegaan, omdat een raadslid van onze fractie uit de fractie is gestapt, kan zo'n driemansfractie zich laten bijstaan door een duocommissielid.
Walter Dubach neemt zitting in de Commissie Samenleving. Daar komen oonder andere zaken aan de orde die met de vernieuwde WMO te maken hebben en die het welzijn van de inwoners betreffen. Dat is ook wel het terrein waarin Walter werkzaam is geweest. Hij ziet er naar uit om de 'samenleving' en het 'samen leven' van alle inwoners te verbeteren.

6 mei 2015

Wijziging fractie Liberaal Bloemendaal
           
Wellicht heeft u kennisgenomen van het feit dat mevrouw Roos bericht heeft dat zij per 6 mei j.l. uit de fractie van Liberaal Bloemendaal is gestapt. Zij geeft als reden aan dat er sprake zou zijn van het ontbreken van vertrouwen in haar functioneren als raadslid van de zijde van de fractievoorzitter van Liberaal Bloemendaal.

Het bestuur heeft de behoefte aan te geven dat, na recent door de fractie in aanwezigheid van bestuursleden gevoerde gesprekken met mevr. Roos, zij zich niet kan vinden in de bewering van mevr. Roos.  
In de door mevr. Roos bedoelde gesprekken, noch in andere fractie vergaderingen, is op geen enkele wijze  van de zijde van onze fractie of haar voorzitter noch van het bestuur een eventueel gebrek aan vertrouwen  ter sprake geweest noch heeft – het al of niet aanwezige gebrek  aan - vertrouwen daar enige rol in gespeeld.

In het bewuste gesprek is, zoals gebruikelijk is in een relatief 'jonge ' fractie (bij de laatste verkiezingen van 1 naar 4 leden)  
wel in het algemeen het functioneren van een ieder binnen de politiek besproken. Functioneren in de gemeenteraad en het politiek bedrijven is bijvoorbeeld anders dan actievoeren op straat.

Het bestuur distantieert zich derhalve geheel van de beweringen van mevr Roos en staat volledig achter de handelswijze van haar fractievoorzitter en de leden van de fractie.

Ten slotte betreuren wij het dat mevr Roos zich niet heeft gehouden aan haar eigen - dringende - verzoek aan de fractie om mededelingen van beide partijen omtrent haar vertrek zo neutraal mogelijk en zonder emotie(s) te houden.

Namens bestuur Liberaal Bloemendaal 
L. Barendregt
Voorzitter 

28 april 2014 - Vragen over zendmast op kop Zeeweg

Liberaal Bloemendaal heeft vragen gesteld over een grote zendmast aan de kop van de Zeeweg. Klik hier voor de vragen.

28 april 2014 - Vragen over paardenpoepoverlast na een jaar nog steeds niet beantwoord

Geacht College
Zo’n jaar geleden stelden wij vragen over de paardenpoepproblematiek tussen Vogelenzang en Aerdenhout. Op die vragen heeft de wethouder toen de Raad toegezegd daar op terug te komen in de periode september – oktober 2013. Daarna hebben we hierover niets meer van College of wethouder vernomen.
Kunt u ons berichten wanneer wij hierover een plan, van het College om een einde te maken aan deze overlast, voor de Raad en Commissie tegemoet kunnen zien?

22 april 2014 - Minder regels

Tijdens de komende vergadering van de gemeenteraad van Bloemendaal zal de fractie van Liberaal Bloemendaal via een motie aan het college vragen in het vervolg voor iedere raadsvergadering te komen met een voorstel om een regel of regels af te schaffen.

22 april 2014 - Duinpolderweg

Liberaal Bloemendaal heeft vragen gesteld over de Duinpolderweg.
Klik hier voor de vragen

22 april 2014 - WMO in Bloemendaal

Liberaal Bloemendaal heeft vragen gesteld over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).
Klik hier voor de vragen.

17 april 2014 - Villa Elshof

Op dit moment 'speelt' in de gemeenteraad van Bloemendaal o.a. een aanvraag van een projectontwikkelaar om een woning (de Villa Elshof) in het dorp Bloemendaal (een beschermd dorpsgezicht) af te breken en aldaar een 'nieuwe woning' met een aantal appartementen te mogen gaan bouwen. Daarover verscheen onlangs een publicatie in het Haarlems Dagblad, waarbij de projectontwikkelaar zich hierover uitliet.
De fractie van Liberaal Bloemendaal wil graag haar –al eerder ingenomen en naar buiten gebrachte- standpunt  over deze aanvraag nogmaals hier herhalen en weergeven. Lees hier het hele verhaal.

 

17 april 2014 - Wimbledon Overveen

Zie mailverkeer over dit onderwerp.

15 april 2014

Niet alleen Liberaal Bloemendaal is voor bijen. Ook onze Koning!

 

10 april 2014

Liberaal Bloemendaal stelt vragen over gemeentelijke belastingen

Geacht college, 

Inleiding
Van verschillende bewoners hebben wij vragen ontvangen over de hoogte van de aanslag gemeentelijke belastingen die zij ontvingen. De vragen gingen met name over de stijging die groter was is dan die werd geschetst bij de behandeling van de begroting 2014 en de belastingverordeningen 2014. Wij realiseren ons dat in individuele gevallen de werkelijke verhogingen kunnen afwijken van de geschetste gemiddelde verhogingen. Toch achten we het wenselijk dat daar meer duidelijkheid over komt. Bij de behandeling van de belastingverordeningen 2014 werd door het college gesteld dat gemiddeld de woningen in Bloemendaal 8% in waarde zouden zijn gedaald. De goedkopere woningen minder, maar de duurdere woningen meer. Diverse bewoners hebben ons gemeld dat hun woning met een veel lager percentage daling is getaxeerd.  

Vragen
In dat kader verzoeken wij u hierbij de volgende vragen te beantwoorden:

1. Hoeveel belastingplichtigen waren er de afgelopen drie jaren (2012, 2013 en 2014) per belastingmiddel (OZB, rioolbelasting, afvalstoffenheffing en hondenbelasting)?

2. Voor welke bedragen (in totalen voor de hele gemeente) zijn de afgelopen drie jaren aanslagen OZB, rioolbelasting, afvalstoffenheffing en hondenbelasting opgelegd?

3. Hoe groot was de totale getaxeerde WOZ-belastingcapaciteit per 1 januari 2011, 1 januari 2012 en 1 januari 2013, die als basis diende voor de aanslagen OZB 2012, 2013 en 2014?

4. Wat was de geschatte totale WOZ-belastingcapaciteit waarmee bij het vaststellen van de belastingverordeningen 2012, 2013 en 2014 rekening is gehouden

5. Kunt u aangegeven hoeveel bezwaarschriften er over 2014 zijn ingediend tegen de vaststelling van de getaxeerde WOZ-waarde?

 

Bloemendaal, 10 april 2014

Leonard Heukels
fractievoorzitter Liberaal Bloemendaal

 

10 april 2014

Het Weekblad Kennemerland Zuid.

Whow, wat een frisse wind; 50 dagen radiostilte en achterkamertjes!

3 april 2014

Vraag in de zin van artikel 40 van het reglement van Orde van de Gemeenteraad van Bloemendaal

Geacht college, geachte voorzitter Presidium
In de openbare presidiumvergadering van begin maart heeft de Voorzitter toegezegd dat de Raad op de hoogte wordt gebracht –en gehouden- van alle zittingen (rechtbank en Raad van State) waarbij de gemeente betrokken is. Vanmiddag is er een, voor de Raad en de gemeente van belang zijnde, procedure te weten een kort geding bij de rechtbank Haarlem aangespannen door een bewoner (de heer Slewe) tegen de gemeente over het in zijn ogen ten onrechte opzeggen van het convenant. Het college noch de Voorzitter van het presidium hebben hiervan de Raad noch haar raadsleden –tijdig- in strijd met deze toezegging op de hoogte gebracht.
Vraag: waarom heeft het College dan wel de Voorzitter van het presidium -nu al zo kort na zijn toezegging- zijn toen gedane toezegging geschonden?
Met vriendelijke groet
Leonard Heukels
Fractievoorzitter Liberaal Bloemendaal

1 april 2014

Afgelopen zondag heeft een deel van de fractie van Liberaal Bloemendaal wederom overleg gepleegd met een deel van de fractie van D66 om te bezien of samenwerking tot coalitievorming mogelijk was.  Naar de mening van de fractie van Liberaal Bloemendaal was dat een plezierig en open gesprek. Daarbij gaf de Liberaal Bloemendaal aan dat zij graag een coalitie wenst van D66, CDA en Liberaal Bloemendaal als een combinatie die het meest recht doet aan de mogelijkheden om verandering in o.a. bestuurscultuur tot stand te brengen. De fractie van D66 had als eerste optie een coalitie die van Liberaal Bloemendaal, VVD en D66.  Afgesproken werd die opties mee te nemen naar de eigen fracties in hun vergaderingen gisteravond.
De fractie van Liberaal Bloemendaal heeft, gelijk zij ook al voor de verkiezingen aan heeft gegeven, nogmaals bevestigd dat zij alleen met het CDA en D66 verwacht te voldoen aan de wensen van de kiezers en dus niet in een combinatie met de VVD. De lijsttrekker van D66 gaf aan dat de vergadering van D66 had aangegeven dat voor haar de eerste keus was een combinatie van VVD, Liberaal Bloemendaal en D66 en de tweede keus een combinatie van VVD, Groen Links en D66.  Nu de eerste keus, helaas voor wat betreft het standpunt van Liberaal Bloemendaal over de belangen van de inwoners, afviel, gaf de lijsttrekker aan dat D66 nu verder ging onderhandelen met VVD en Groen Links.
De fractie van Liberaal Bloemendaal betreurt deze keus en had graag gezien dat de wensen van vele kiezers gerealiseerd zou worden. Nu dat anders gaat lopen, zal de fractie van Liberaal Bloemendaal op een andere manier zich gaan en blijven inzetten om de wensen van de bewoners uit te voeren. Alle inwoners van alle dorpskernen kunnen ook op deze manier nog steeds rekenen op haar vertegenwoordigers in de fractie van Liberaal Bloemendaal. Klik hier voor ons perbericht.

27 maart 2014

Vanavond 20:00 uur in Bennebroek installatie nieuwe raads- en duocommissiesleden. Verder is het even afwachten......

26 maart 2014

Afscheid van 9 raads- en 5 duo-commissieleden. 3 koninlijke onderscheidingen uitgereikt. Mooie bijeenkomst.

25 maart 2014

GroenLinks wil niet verder praten met Liberaal Bloemendaal

De fractie van Liberaal Bloemendaal heeft kennisgenomen van het besluit van GroenLinks om met Liberaal Bloemendaal niet verder te willen praten en te onderzoeken of een coalitie mogelijk is. De fractie van Liberaal Bloemendaal constateert daarbij tevens dat thans een coalitie met D66 op te weinig zetels (tezamen  8) in de raad kan rekenen. Het is om deze reden dan ook, dat de fractie van Liberaal Bloemendaal besloten heeft haar activiteiten, om te onderzoeken of er een mogelijkheid is een nieuwe coalitie te vormen, op te schorten. Daarmee worden dus ook de verdere contacten hierover met de fractie van D66 -in ieder geval voorlopig- opgeschort.

25 maart 2014

De nieuwe fractie van Liberaal Bloemendaal  heeft gisteravond besloten, naar aanleiding van de plezierige en constructieve gesprekken die een delegatie van haar fractie gisteren heeft gehad met een delegatie van zowel D66 als –separaat– met een delegatie van de fractie van GroenLinks (om te bezien of een coalitie tussen deze drie partijen mogelijk is), graag deze positieve gesprekken te willen voortzetten en zij hoopt dat deze beide andere fracties ook deze lijn willen volgen.

24 maart 2014

Vanmiddag starten de gesprekken tussen D66, GroenLinks en Liberaal Bloemendaal om te onderzoeken of er een mogelijkheid is om samen een coalitie te vormen.

23 maart 2013

Geen lokale democratie zonder lokale pers

Zie de recente artikelen van Margot Klompmaker in het Haarlems Dagblad en Marc Chavannes in het NRC. Iets om mee te nemen in het coalitie akkoord. Liberaal Bloemendaal is voor volledige transparantie en daar is de lokale pers heel belangrijk bij.

22 maart 2014

Haarlems Dagblad: Liberaal Bloemendaal neemt het voortouw

21 maart 2014

Positief en transparant de coalitieonderhandelingen in

De tekst van een breed verzonden mail van Leonard Heukels van vandaag:

"Even voor de goede orde, Richard zei zoiets over ons direct na het bekend worden van de uitslagen (red. gerefereerd wordt aan een artikel in het Haarlems Dagblad van vandaag). Daar moeten we even niet wakker van liggen. We moeten nu onze - door vele kiezers gesteunde - koers varen. De kiezers hebben gesproken en hebben aangegeven dat er een nieuwe frisse wind moet komen. Dat betekent dat wij het voortouw voor een nieuwe coalitie - waar alle inwoners op de eerste plaats komen - moeten nemen, gezien ook de meer dan duidelijke verkiezingsuitslag.

Vast staat dat er drie winnaars in deze gemeente zijn. Dat zijn natuurlijk D66 en GroenLinks, beide met een kleine winst in percentage maar dankzij de slimme lijstverbinding een aanzienlijke verhoging in zetels  en natuurlijk onze eigen partij, die zonder lijstverbinding ongeveer 150% ( van ruim 8% naar bijna 22% van de totaal uitgebrachte stemmen ) in stemmen omhoog is gegaan en daardoor ook ineens de tweede partij in deze gemeente is geworden. Dat schept verplichtingen jegens de inwoners en die consequentie accepteren wij positief en voeren die ook positief uit.

Ik kan jullie berichten dat ik daarom gisteren de consequentie van de uitslag heb genomen en telefonisch contact hebt opgenomen met zowel de lijsttrekker van D66, Jerker Westphal en met de lijsttrekker van GroenLinks, Richard Kruijswijk. Ik heb hen gisteren beiden formeel, in een uitermate constructief en plezierig telefoongesprek, uitgenodigd voor een eerste oriënterend gesprek tot coalitievorming. We moeten nu gezamenlijk met respect voor ieders standpunt met deze beide andere partijen onderzoeken of het mogelijk is met hen tezamen de duidelijke wens van vele inwoners uit alle dorpskernen te honoreren. Beiden hebben mij telefonisch aangegeven daar in principe positief tegenover te staan en die uitnodiging vandaag dan wel morgen binnen hun fracties te bespreken. Ik ga er vanuit dat ik dit weekend van hen nader – en vooral positief - verneem.

Dit is geen vertrouwelijk bericht, omdat wij ook hierin transparant en helder willen zijn naar een ieder toe.

Ik houd jullie op de hoogte.

Groet

Leonard"

20 maart 2014

Marielys Roos is met 588 stemmen in de Gemeenteraad van Bloemendaal gekozen. Prachtig!
Liberaal Bloemendaal is trots op Marielys!

19 maart 2014

Prachtig verkiezingsresultaat, de tweede partij van Bloemendaal. Dank u voor het vertrouwen. Het gaat nu om de volgende stappen waar wij hard aan gaan werken. Wij houden u op de hoogte!

17 maart 2014

Je komt onze affiches echt overal tegen, op borden, deuren, muren, op bomen, in het water en zelfs op weilanden

17 maart 2014

Alle bomen op het Haringbuysterrein zijn gekapt, vermoedelijk in strijd met afspraken en wettelijke bepalingen. Zie persbericht Vogelwerkgroep Zuid-Kennerland.

15 maart 2014

Campagneteam in Overveen

 

14 maart 2014

Bennebroekse scholieren zetten Liberaal Bloemendaal op 2.

13 maart 2014

Haarlems Dagblad, door Ruud Vader

13 maart 2014

Leonard Heukels in Het Weekblad voor Kennemerland Zuid

3 maart 2014

Liberaal Bloemendaal nodigt u van harte uit om langs te komen in ons tijdelijke winkeltje om met u van gedachten te wisselen over de zaken die u lokaal bezig houden.
Graag ontmoeten wij op u de zaterdagen 8 en 15 maart a.s. van 11:00 tot 17:00 uur aan de Bloemendaalseweg 281, 2051 GE Overveen, tegenover Albert Heijn en bij de spoorwegovergang.

Klik hier voor het persbericht.

27 februari 2014

Haarlems Dagblad

27 februari 2014

Het Weekblad voor Kennemerland Zuid

26 februari 2014

Haarlems weekblad

24 februari 2014

Campagne voor 19 maart van start gegaan, door presentatie bij Loetje in Overveen.

21 februari 2014

Liberaal Bloemendaal heeft vragen gesteld over het boetebeleid bij het kappen en snoeien van bomen en struiken. Klik hier voor de vragen.

21 februari 2014

Reactie Liberaal Bloemendaal (Leonard Heukels) over Park Wimbledon. Klik hier voor de teksten.

20 februari 2014

De motie 'Differentiatie regels voor hekken en hagen' van Liberaal Bloemendaal is vandaag in de gemeenteraad met algemene stemmen aangenomen. Klik hier voor de tekst van de motie.

20 februari 2014

Bekijk de tekst van de pagina in de gemeentelijke verkiezingskrant.

18 februari 2014

Persbericht over aftrap verkiezingscampagne in Hotel Restaurant LOETJE in Overveen op 24 februari 2014, om 20:30 uur.

30 januari 2014

het eerste affiche op een verkiezingsbord

23 januari 2014 - De Volkskrant over het gemeentehuis

De slag om het Witte Huis

januari 2014 - vragen over verandering in procedure WOB-verzoeken

Geacht College

In uw college besluiten van 3 december jl kwam ik onderstaand besluit tegen, hetgeen erop zou kunnen duiden dat uw college de tijd 40 jaar terug wil draaien:

 006 2013040503 Behandeling omvangrijke wob-verzoeken
Het college besluit:
1. de mogelijkheid om wob-verzoeken via de elektronische weg in te
dienen te sluiten;
2. het afdelingshoofd te mandateren om namens het college een besluit
te nemen op wob-verzoeken en alle communicatie daaromtrent te
voeren.
007 2013040536 Lidmaatschap Klimaatverbond
Het college besluit lid te worden van het Klimaatverbond.
008 2013040466

Aangezien het College tot aan 3 december jongstleden nooit had aangegeven of besloten dat Wob verzoeken niet via de elektronische weg konden worden ingediend en uitgangspunt is dat verzoeken elektronisch kunnen worden ingediend, verzoek ik u mij te berichten waarom deze weg ineens niet meer mogelijk is. Welke reden of motivering ligt daaraan ten grondslag?

Het lijkt er op dat u in de kop van dit besluit stelt dat dit besluit omvangrijke wob verzoeken zou betreffen. Ik verzoek u mij uit te leggen wat u bedoelt met omvangrijk, waar de grens ligt en welke motivering daaraan ten grondslag ligt.

Ik verzoek u mij tevens te berichten dat bij de besluitvorming over wat wel of niet omvangrijk is, niet een vorm van willekeur in de alsdan te nemen besluiten kan gaan ontstaan.

Gaarne verneem ik ook welke maatregelen / richtlijnen u hebt getroffen dat willekeur uitgesloten is. Ik verzoek u mij die maatregelen per post of per mail ( dat sta ik u toe) toe te sturen.

Voorts verzoek ik u mij die gegevens / maatregelen toe te sturen waaruit blijkt dat u bij de mandatering aan het afdelingshoofd, zodanige regels hebt gesteld dat uw college daar, gezien haar politieke verantwoordelijkheid in deze, ook toezicht op houdt.

Ik stel u deze vragen omdat dit besluit er een beetje op lijkt dat u ten aanzien van bepaalde personen wil zien te voorkomen dat er wob verzoeken op deze manier worden ingediend en u hen hiermee dwingt weer terug te keren tot de periode van pen en papier. En met bepaalde personen bedoel ik inwoners of belanghebbenden die mogelijk in het verleden, voor uw college dan wel voor de ambtenaren naar uw mening, te omvangrijke WOB verzoeken per mail  hebben ingediend.

Nu u blijkbaar weer terug wil naar papierenversies, verzoek ik u mij te berichten of dat niet in strijd is met milieu vriendelijke uitgangspunten, dat het milieu zo min mogelijk door de gemeente belast moet zien te worden door onnodig gebruik van papier te beperken en dat dat natuurlijk ook geldt voor verzoeken van inwoners en belanghebbenden aan de gemeente? Of geeft u aan dat u er minder problemen mee hebt als burgers extra papier moeten gebruiken waar dit met de huidige communicatie middelen niet meer nodig en dus milieu minder belastend is?

In dezelfde college besluiten staat ook verwoord dat u lid bent geworden van het Klimaatverbond. Staat dit besluit niet een beetje haaks op het hierboven genoemde besluit, gezien uw impliciete besluit om het milieu extra te gaan laten belasten door belanghebbenden die een Wob verzoek wil indienen.

Graag verneem ik van het college of het college niet van mening is dat hiermee ook de dienstverlening weer een stap achteruit is gegaan.


Met vriendelijke groet
Leonard Heukels
fractievoorzitter Liberaal Bloemendaal